Edukacija zaposlenih i vježba evakuacije u OŠ“Boško Strugar“

 Edukacija zaposlenih i vježba evakuacije u OŠ“Boško Strugar“

Shodno redovnim preventivnim aktivnostima i  nadležnostima  u OŠ „Boško Strugar“ u Ulcinju, realizovana je edukacija kompletnog nastavnog i vannastavnog osoblja, kao i vježba evakuacije svih učenika.


Načelnica PJ Bar mr Pera Pavlica-Dragišić, najprije je održala predavanje kompletnom nastavnom i vannastavnom osoblju. Za tu svrhu urađena je posebna, veoma ilustrativna  Prezentacija, u kojoj je naglasak dat na: aktivnosti Direktorata za z/s, dominantne rizike koju karakterišu opštinu Ulcinj,primjere iz prakse, obaveze školskih ustanova, postupanje učenika i nastavnika za vrijeme zemljotresa, zadatke svih zaposlenih u slučaju zemljotresa za vrijeme nastave i dr.

Nakon Prezentacije, odgledan je kratki video o spasilačkim aktivnostima  crnogorskog Tima za spašavanje iz ruševina nakon zemljotresa u Draču-Albanija u novembru 2019.godine.


Škola ima veoma dobru saradnju sa MUP-Direktorat za zaštitu i spašavanje-Područna jedinica Bar. Kao rezultat saradnje urađen je i Plan  zaštite i spašavanja od zemljotresa, koji predviđa redovno sprovođenje vježbi evakuacije, kao najznačajniji vid preventivne edukacije i blagovremenih priprema za eventualne realne situacije.

Plan sadrži  do detalja razrađenu šemu evakuacije, po kojoj se precizno zna kojim se pravcem učenici kreću kada izađu iz učionice  i na koji od raspoloživih izlaza iz škole, do poligona koji je Planom predviđen za zborno mjesto kao najbezbjednija zona. Šema evakuacije, kao i piktogrami nalaze se na vidnim mjestima u školi.

Vježbama evakuacije prisustvovala je uprava škole i kompletno nastavno i vannastavno osoblje, koje je u prethodnom periodu edukovano za postupke ponašanja u slučaju vanrednih situacija. Učenici su pokazali značajan nivo ozbiljnosti tokom izvođenja evakuacije iz škole. U skladu sa Planom i šemom evakuacije, vježba je završena za 10 min.

Načelnica PJ Bar mr.Pera Pavlica-Dragišić obratila se učenicima, obrazložila zašto je važno redovno sprovođenje  vježbi evakuacije, ponovila najbitnije postupke u toku zemljotresa i ukazala  na neophodnost redovne edukacije i blagovremenih priprema iz ove oblasti, zbog činjenice što se opština Ulcinj nalazi u seizmičkoj zoni  gdje možemo očekivati zemljotrese određenog  jačeg intenziteta. Pohvalila je njihovo angažovanje i dala ocjenu ODLIČAN za vježbu.

Direktorka ove škole prof.Maja Perić, kao i svi zaposleni,izrazili su zadovoljstvo zbog realizovane edukacije i vježbe evakuacije.
Istovremeno PJ za zaštitu i spašavanje MUP-a, poziva i ostale škole i druge ustanove, institucije i subjekte z/, u opštini Ulcinj  koji do sada nijesu preduzeli  neophodne radnje da, u skladu sa Zakonom o z/s, preduzimaju preventivne mjere i aktivnosti, kao što su edukacija zaposlenih, nabavka elementarne opreme za z/s, izrada planskih dokumenata za dominantne rizike,  redovne vježbe evakuacije i dr. PJ Bar stoji svima na raspolaganju na planu pružanja stručne pomoći.


Nakon ove, PJ Bar planira obići i druge škole i pružiti im stručnu pomoć na planu efikasnijih priprema za eventualne rizike i nesreće koji mogu zadesiti ovo područje.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još