Formirana 463 predmeta zbog sumnjivih bankarskih transakcija

 Formirana 463 predmeta zbog sumnjivih bankarskih transakcija

Izvor: Shutterstock

Crnogorske banke su u prošloj godini dostavile 149 prijava sumnjivih transakcija Sektoru za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije (SFOP), pokazuje izvještaj tog sektora za prošlu godinu.

“U tom sektoru, tokom prošle godine, ukupno su formirana 463 predmeta. Navedeni predmeti su otvoreni na osnovu prijavljenih sumnjivih transakcija, na inicijativu drugih državnih organa, na osnovu analize i procjene Sektora, kao i na osnovu zahtjeva dobijenih od stranih finansijsko obavještajnih službi”, piše, između ostalog, u izvještaju, koji je objavljen na zvaničnom sajtu Vlade.

U poređenju sa 2019. godinom kada je formirano ukupno 400 predmeta, u toku prošle godine te brojke su bile značajno veće 463 predmeta, što predstavlja povećanje 15,75 odsto. Najviše prijava za sumnjive transakcije proslijedile su banke, zatim Pošta Crne Gore, advokati i notari, prenosi Dan.

“Banke i drugi obveznici iz člana 4 ZSPNFT dužni su da transakciju za koju znaju ili sumnjaju da je povezana s pranjem novca ili finansiranjem terorizma bez odlaganja, po mogućnosti prije izvršenja transakcije, obavijeste Sektor i u obavještenju navedu razloge za sumnju na pranje novca i li finansiranje terorizma, a u skladu s Pravilnikom o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija”, navodi se u izvještaju.

Najveći broj predmeta tokom prošle godine formiran je na osnovu prijema informacija sumnjivih transakcija koje se odnose na sumnju na krivična djela pranja novca i finansiranja terorizma od obveznika.

Sektor Uprave policije svakodnevno od obveznika prima izvještaje o gotovinskim transakcijama većim od 15 hiljada eura bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od realizovane transakcije.

Navedene transakcije se svakodnevno analiziraju, a na osnovu dostavljenih opisa transakcija i u direktnoj komunikaciji sa obveznicima, dobijaju se precizniji podaci o porijeklu sredstava u navedenim dostavljenim transakcijama.

Ukoliko se na osnovu analize redovnih izvještaja procijeni da za neke od transakcija ne postoji podatak o porijeklu sredstava, u Sektoru se može inicirati formiranje predmeta za lica za koja postoji sumnja da su izvršila pranje novca ili finansiranje terorizma.

Tokom prošle godine, finansijsko-obavještajna jedinica je od poslovnih banaka u Crnoj Gori primila ukupno 25,95 hiljada izvještaja o gotovinskim transakcijama, dok je primljenih izvještaja o transakcija iznad 15 hiljada eura bilo 25,44 hiljade. Ukupan broj prijavljenih transakcija od svih obveznika je 29,87 hiljada, dok je prijavljenih preko 15 hiljada eura bilo 28,89 hiljada, navodi se u izvještaju.

Nadležni državni organi i druge organizacione jedinice Uprave policije na osnovu pisane i obrazložene inicijative na sumnju za pranje novca i finansiranje terorizma, mogu da zatraže od SFOP-a analizu lica ili transakcija za koje sumnjaju na krivično djelo pranje novca i finansiranje terorizma.

U izvještaju se navodi da, pošto banka prijavi sumnjivu transakciju prije njenog izvršenja, SFOP može pisanim zahtjevom naložiti obvezniku, odnosno poslovnoj banci, da privremeno na 72 sata obustavi realizaciju, odnosno realizaciju sumnjive transakcije.

To se radi ukoliko je potrebno preduzeti hitne radnje da bi se provjerili podaci o sumnjivoj transakciji ili licu ili ako SFOP ocijeni da postoje razlozi za sumnju da je transakcija ili lice povezano sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, Sektor će odmah, bez odlaganja, o tome obavijestiti nadležni organ.

“U toku prošle godine izdato je ukupno 40 naloga za privremenu obustavu transakcija za 14 građana i 147 preduzeća. Ukupan iznos blokiranih sredstava iznosi 3,13 miliona eura i 42,3 hiljade dolara”, piše u izvještaju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još