Na deponijima više od 1,5 miliona tona otpada

 Na deponijima više od 1,5 miliona tona otpada

foto Portal Ulcinj

,Divljih“ deponija ima svuda, a naročito pored puteva, na obalama i u koritima rijeka i jezera, u parkovima… Najviše otpada na neuređenim odlagalištima ima u Nikšiću (909.650 tona), zatim Tivtu (250.650) i Herceg Novom (152.800). Od sjevernih opština najveći problem ima Gusinje – na samo pet lokacija je odloženo čak 25.010 tona, od čega je gotovo sve u Vusanjskom potoku

Na 334 neuređena odlagališta koliko ih ima u Crnoj Gori deponovano je 1,5 miliona tona otpada, najviše mješovitog – komunalnog i građevinskog. Jedino ih nema u Glavnom gradu, bilo ih je 27 i sva su sanirana.

To je navedeno u izvještaju o sprovođenju Državnog plana za upravljanje otpadom. Dokument je pripremilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uz napomenu da je izvještaj zasnovan na informacijama koje su dobili od lokalnih uprava (evidencija je njihova zakonska obaveza) i odnose se na 2020. godinu.

Neuređene (nesanitarne) su deponije na kojima se otpad (opasni, bezopasni, građevinski, inertni…) odlaže zajedno bez selekcije. Ima ih svuda, a najviše pored puteva, na obalama rijeka, potoka, jezera nerijetko u njihovim koritima, u parkovima, u blizini naseljenih i nenaseljenih mjesta… različitih veličina, od malih (tzv. smetlišta) sa nekoliko tona do „divljih deponija“ sa više stotina ili hiljada tona smeća.

Najviše otpada na neuređenim deponijama (12) ima u Nikšiću – čak 909.850 tona. Samo na Mislovom dolu u Budošu je 300.000 tona, dok se na Haldi u naselju Rubeža nalazi 600.000 tona industrijskog otpada.

Deponija Mislov do u Nikšiću

Na području Prijestonice Cetinje ima 20 odlagališta, koja nijesu uređena, a na njima je ukupno 173 tone otpada. Veličine su od dvije (Ćeklići) do 25 tona (Čekanje, Njeguši). U Danilovgradu su evidentirane samo dvije neuređene deponije – u Klikovači kod željezničke stanice i u Bogićevićima na kojima je po 50 tona otpada.

PRIMORJE

Tivat je prijavio četiri neuređene deponije sa 250.650 tona otpada. Najveća je Sinjarevo, poznata kao Lovanja (150.000 tona) koja većim dijelom obuhvata teritoriju Kotora (nekadašnje odlagalište za Kotor, Tivat i Budvu). Po veličini se izdvaja deponija na Grahovcu, takođe nekadašnje gradsko odlagalište, na kojoj se nalazi 100.000 tona miješanog komunalnog otpada.

Na trećem mjestu po količini otpada koji nije propisno odložen jeste Herceg Novi – na pet deponija nalazi se ukupno 152.000 tona otpada, od čega je čak 150.000 na lokaciji Sutorinska rijeka u Igalu.

Nešto manje otpada na smetlištima ima Ulcinj – na 19 lokacija 151.151 tona. Najveće su bivša gradska odlagališta Hije (100.000) i Bratica (50.000).

U Baru je na 12 neuređenih deponija deponovano 3.300 tona mješovitog, komunalnog i građevinskog otpada. Najveće su Kufin (2.000 tona), zatim Sokolana (1.000 tona) dok je na ostalima odbačeno od 100 do 200 tona.

Kotor ima neuređenih odlagališta na 20 lokacija. Najveća, sa 3.000 tona mješovitog otpada se nalazi na tzv. staroj deponiji u privrednoj zoni. Na preostalih osam nalazi se od 20 do 150 tona, dok za preostalih 11 nijesu navedene količine.

Prijestonica crnogorskog turizma Budva ima tri neuređene deponije na kojima je ukupno 6.500 tona građevinskog otpada. Nalaze se u mjestu Kruševice (na putu Petrovac – Podgorica), zatim u Blizikućama (Sveti Stefan – Petrovac) i iznad sela Mažići (Budva – Mažići).

U najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinju na 19 neuređenih deponija je odloženo ukupno 151.148 tona otpada. Najveće su dva bivša gradska odlagališta – Hije sa 100.000 tona miješanog komunalnog i Bratica sa 50.000 tona komunalnog i građevinskog otpada.

SJEVER

Od sjevernih opština najviše nepravilno zbrinutog otpada ima u Gusinju, najviše ,,divljih” deponija ima u Bijelom Polju. Na samo pet lokacija u Gusinju je deponovano čak 25.010 tona, od čega je gotovo sve (22.000) završilo u Vusanjskom potoku, te koritima Ljuce, potoka Martinoviće i Grnčara. U Bijelom Polju je na 106 deponija odloženo 1.593 kubnih metara mješovitog komunalnog i građevinskog otpada.

Andrijevica ima 12 deponija sa ukupno 3.550 tona mješovitog komunalnog otpada. Najviše je bačeno u Đurački (900 tona) i Šeremetski potok (500 tona). U Javorov potok i Navotinjskoj rijeci (Marsenića rijeka) završilo je 300, u Rasojački potok 150 tona…

Čak 27 neuređenih deponija ima u Beranama na koje je odloženo 2.460 tona uglavnom miješanog i građevinskog otpada. Najveća je kod obilaznice (Vatrogasni dom) na kojoj je 900 tona, dok su ostale veličine od deset (vodenica u Beranselu, Bogovsko brdo, Hareme uz obalu) do 300 tona (MZ Polica, kod Grablje). 

U Kolašinu je na deset deponija deponovano ukupno 620 tona otpada. Najveća sa 300 tona je na lokaciji Bakovići, te u industrijskoj zoni sa 80 tona drvnog otpada.

U Rožajama je na 15 deponija (veličine od deset do 130 tona) odloženo 565 tona miješanog komunalnog i građevinskog otpada, a u Petnjica ima 30 smetlišta (od tri do 30 tona) 238 tona miješanog komunalnog otpada.

Deponija za odlaganje čvrstog otpada u Rožajama

Mojkovac ima samo tri neuređena odlagališta sa ukupno 37 tona miješanog komunalnog otpada.

Na 12 deponija u Plužinama odloženo je 3.575 tona miješanog komunalnog otpada. Najviša je u Brezni sa 3.500 tona. U Plavu je evidentirano pet deponija sa 14 tona otpada, a nalaze se pored Lima, u Pepićima pored mosta, u Gradini – takođe pored mosta, te u Trešnjevini i u Bogićevićima.

Pljevlja imaju pet neuređenih deponija, na njima je 70 kubnih metara miješanog otpada, Šavnik tri sa 400 tona, a Žabljak šest deponija sa 280 tona. Najveća je Pitomine sa 200 tona građevinskog otpada.

Sanirane „Livade“, „Vrtijeljka“, ,,Vasove vode“, „Zaugline“, „Čarkovo polje“ i ,,Komarača”

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Pobjedi je saopšteno da daju poseban značaj rješavanju pitanja neuređenih odlagališta, za koje navode da ih ima 400.

-U saradnji sa opštinama pokrenuto niz aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije i saniranju neuređenih odlagališta koja su koristila komunalna preduzeća, a koje se odvijaju u skladu sa Državnim planom upravljanja otpadom. Još 2006. godine sanirano je neuređeno odlagalište u Podgorici na lokaciji „Livade“. Takođe, sanirane su deponije Vrtijeljka na Cetinju ( 1.727.735 eura), Vasove vode u Beranama (837.566 eura), Zaugline u Šavniku (210.000 eura), Čarkovo polje na Žabljaku (480.000 eura) i Komarača u Plavu (247.000 eura). U toku su ili je u planu realizacija sanacije neuređenih odlagališta u opštinama Mojkovac, Bar, Nikšić, Tivat i Kolašin – naveli su iz Ministarstva.

Novim zakonom predviđen centralizovan inspekcijski nadzor

Donošenje novog zakona o upravljanju otpadom predviđeno je u trećem kvartalu ove godine. Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kažu da je naročit akcenat upravo dat neuređenim odlagalištima, nalaženju sistemskog rješenja.

– Posebna novina je centralizacija inspekcijskog nadzora. Naime, zakonom je propisano da inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko državnog komunalnog inspektora, posebno za izvršavanje zakonskih obaveza jedinica lokalnih samouprava i sprovođenja lokalnih planova upravljanja otpadom. To zakonsko rješenje i znatno rigoroznija primjena odredbi od strane inspekcijskih organa će sigurno dovesti do unapređenja stanja u oblasti upravljanja otpadom, a samim tim rješavanja problema neuređenih odlagališta – očekuju u tom Vladinom resoru.

izvor Pobjeda

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još