Podnijeto 120 pritužbi na rad sudija

 Podnijeto 120 pritužbi na rad sudija

Sudski savjet je tokom prethodne godine utvrdio disciplinsku odgovornost jednog sudije, kojem je izrečena novčana kazna. U tom periodu podnijeta su četiri predloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije.

U jednom je utvrđena disciplinska odgovornost i izrečena disciplinska kazna umanjenja zarade od 20 odsto u trajanju od tri mjeseca. Prema podacima Sudskog savjeta, jedna inicijativa je odbijena, jedna je odbačena, a jedan predmet je u toku, piše Dan.

Znatno više žalbi podnose stranke u sudskim sporovima, pa su tako tokom 2020. podnijele čak 120 pritužbi na rad sudija. Međutim, kako je navedeno u Izvještaju Sudskog savjeta, oni se u najvećem broju žale na presude, gdje ovo tijelo nije nadležno za odlučivanje. U toku 2020. godine, Sudskom savjetu je podnijeto 120 pritužbi. Iz 2019. godine prenijeto je 50, a iz 2018. četiri pritužbe.

Nakon razmatranja na sjednicama Savjeta, u 89 pritužbi zauzet je stav, kod ostalih je postupak u toku. Analiza do sada obrađenih pritužbi od strane Komisije ukazuje na zaključak da se veliki broj pritužbi uglavnom odnosi na procesna postupanja sudija u predmetu, na način vođenja postupka, na sadržinu procesnih rješenja donijetih u cilju rukovođenja postupkom, te na sadržinu prvostepenih, kao i odluka sudova po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, koje nijesu donijete u njihovu korist.

“Znatan dio pritužbi odnosi se na dugo trajanje postupka, odnosno na prekoračenje instrukcionih rokova od strane postupajućih sudija u njihovim predmetima, usljed čega, po podnosiocima pritužbi, preduzimanje određenih procesnih radnji neopravdano dugo traje i odražava se, u krajnjem, na samu efikasnost postupka, a u kom pravcu se isti upućuju na važeći zakonski propis koji reguliše pitanja prava na suđenje u razumnom roku (Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku). Ipak, najčešći motiv obraćanja stranaka je nezadovoljstvo sudskom odlukom, o čemu Sudski savjet ne može odlučivati i nema ovlašćenja da se miješa u postupke koji su u toku”, navedeno je u izvještaju Savjeta.

Pojasnili su da ovo tijelo samo zauzima stav o navedenim pritužbama kako je to propisano Zakonom o sudskom savjetu i sudijama, odnosno Poslovnikom Sudskog savjeta, a stranke svoje nezadovoljstvo mogu iznijeti u postupcima po pravnim lijekovima na odluku, kako to zakon i propisuje. Ipak, prema sadržaju žalbi koje podnose stranke, uočeno je da se u nekim od njih ukazuje i na određeno ponašanje sudija, pa je Savjet bio mišljenja da takve pritužbe mogu i moraju da budu predmet razmatranja u Sudskom savjetu i predložio da se na drugačiji način pristupi pripremi odgovora za stranke.

Zbog značaja propisane nadležnosti Sudskog savjeta, koja se tiče pritužbi na rad sudija, na 15. sjednici, održanoj 29. jula 2020. godine, formirana je posebna Komisija za pritužbe, koja kao posebno tijelo prati i ažurira postupanje po pritužbama pojašnjeno je iz Savjeta.

Podnijeto 13 inicijativa za utvrđivanje povrede kodeksa

Komisiji za Etički kodeks sudija tokom 2020. godine podneseno je ukupno 13 inicijativa za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa od strane sudija i dva zahtjeva za davanje mišljenja. Odlučeno je u 13 predmeta. U jednom predmetu je utvrđena povreda, u osam predmeta je utvrđeno da sudija nije počinio povredu naznačenu u inicijativi, a u jednom predmetu je stranki upućeno obavještenje da odredbe Kodeksa ne ostavljaju mogućnost ispitivanja i komentarisanja pravosnažnih odluka.

Dva predmeta su spojena jer se odnose na istog sudiju i iste okolnosti, pa je ta inicijativa, zajedno sa još jednom, proslijeđena disciplinskom tužiocu na dalje postupanje. Komisija je u dva predmeta dala mišljenje da li određeno ponašanje sudije predstavlja povredu odredbi Etičkog kodeksa sudija.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još