Poreska uprava predložila 76 stečajeva

 Poreska uprava predložila 76 stečajeva

izvor FOS media

Poreski inspektori su u prošloj godini „namakli“, odnosno utvrdili dodatne poreske obaveze od 27,5 miliona eura od čega po osnovu PDV 12,5 miliona. Privrednom sudu su podnijeli 76 prijedloga za pokretanje stečaja protiv firmi sa ukupnim dugom od pet miliona eura, kazao je Pobjedi direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

On ističe da su aktivnosti poreske inspekcije takođe bile prilagođene uslovima pandemije i epidemiloškim mjerama, ali sa visokim stepenom efikasnosti.

“Od 76 prijedloga za pokretanje stečaja, 28 se odnosi na aktivne poreske obveznike kod kojih mjere prinudne naplate nijesu dale rezultat, 36 na neaktivne, dok 12 obveznika ne izmiruje dug kroz reprogram. Planirali smo da predložimo i veći broj stečaja, ali je Privredni sud prilagodio svoj rad epidemiološkoj situaciji”, kaže Mugoša i poručuje da će PU koristiti ovu mjeru predviđenu planom za upravljanje poreskim dugom i to kod svih obveznika kod kojih primjenom ostalih mjera ne bude moguće naplatiti dug.

Ima li opština koje ne poštuju obaveze iz reprograma?

MUGOŠA: Opštine sa lokalnim preduzećima i javnim ustanovama predstavljaju kategoriju obveznika koji su od vitalnog značaja za funkcionisanja lokalne samouprave i u direktnoj funkciji građana, ali je, uprkos tome, potrebno uspostaviti veći stepen poreske discipline. Ukupni dug opština, javnih preduzeća i ustanova obuhvaćen reprogramom iznosio je 90.032.195 eura, a dospjele obaveze redovno servisiraju sve opštine. Izuzetak je prijestonica Cetinje, koja se od početka pandemije suočila sa poteškoćama u poslovanju, pa bilježi blago kašnjenje.

U proteklom periodu je kroz reprogram naplaćeno 24 miliona eura. Opštine Budva i Bar su u cjelosti izmirile reprogramirane obaveze, te predstavljaju i najbolji primjer stabilizacije javnih finansija na nivou lokalne samouprave. Kašnjenje u plaćanju evidentno je kod opština Bijelo Polje, Ulcinj i prijestonice Cetinje. Opština Pljevlja je nakon intenzivnih napora Poreske uprave i stalne komunikacije sa rukovodstvom opštine, uspostavila dinamiku uplaćivanja po jedne zaostale obaveze prilikom isplate svake zarade. Opštine koje uopšte nemaju poreski dug su Glavni grad Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Gusinje, Plužine, Kotor, Petnjica i Tuzi, i koje kao takve predst avljaju primjer ekonomičnog i odgovornog upravljanja finansijama i servisiranja dospjelih poreskih obaveza.

Kakva je poreska disciplina državnih preduzeća i ustanova?

MUGOŠA: Lokalna preduzeća i javne ustanove su reprogramirale poreske obaveze od 11.061.409 eura, od čega je do sada naplaćeno 4.872.192 eura. Osam ustanova je izmirilo cjelokupan dug po reprogramu 2017. i nastavilo redovno da servisiraju tekuće obaveze, 13 javnih ustanova redovno izmiruje dospjele obaveze po reprogramu i kao i tekuće, 42 javne ustanove su u zakonski dozvoljenom kašnjenju za izmirenje obaveza, ali još nijesu stekli uslov za ukidanje rješenja, dok je za šest javnih ustanova ukinuto rješenje zbog nepoštovanja zakona o reprogramu, od čega kod njih pet je napravljen plan racionalizacije, dok je kod jedne pokrenut stečaj od strane Poreske uprave.

Da li je zaustavljeno gomilanje duga iz obaveza u ovoj godini? Da li se IOPPD obrasci dostavljaju na vrijeme?

MUGOŠA: Zbog pandemije privrednici u svim djelatnostima tokom 2020. suočeni sa brojnim izazovima koji ozbiljno prijete da ugroze njihov opstanak na tržištu. Ništa manje poteškoća epidemiološka situacija izazvala je i u funkcionisanju državnih institucija, a posebno Poreske uprave, čiji su rezultati u naplati prihoda direktno pogođeni ekonomskom krizom koja je uticala na smanjenje fiskalnog potencijala obveznika. Na stanje poreskog duga u uslovima pandemije uticale su brojne okolnosti – prije svega Uredba o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja.

Primjenom njenom je odložena naplata skoro 46 miliona eura. Naš napor da naplatimo što veći dio poreskog duga dao je rezultat od preko 14 miliona eura reprogramiranih obaveza i preko 14 miliona eura od najvećeg poreskog dužnika Montenegro erlajnza. Uprkos otežanom poslovanju i činjenici da ogromnom broju obveznika, i to onih koji rade u kljucnim djelatnostima za privredu, u određenim periodima uopšte nije bio dozvoljen rad, poreska disciplina nije pokazala trend pada tokom prethodnih mjeseci.

Podaci pokazuju da je najveći broj poreskih obveznika intenzivno komunicirao s Poreskom upravom koristeći elektronske servise za prijavljivanje poreskih obaveza. Zahvaljujuci Vladinom programu subvencioniranja bruto zarada zaposlenih, kontinuitet u podnošenju IOPPD obrazaca uspjeli smo da zadržimo u najvećoj mogucoj mjeri.

Međutim, s obzirom da obaveza prijavljivanja i plaćanja poreza i doprinosa nastaje u momentu isplate zarada zaposlenima. Imajući u vidu da zbog nastale krize veliki broj privrednika nije mogao da redovno servisira obaveze prema zaposlenima, to je kod jednog broja obveznika koji nijesu korisnici subvencija evidentno kašnjenje u podnošenju ove vrste izvještaja. Godina za nama pokazala je da aktivnosti koje već godinama preduzimamo na povećanju stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa daju efekta, ali i da se svijest obveznika o značaju urednog prijavljivanja i plaćanja poreza za finansiranje svih potreba u društvu mijenja i unapređuje.

Odgođena naplata 46 miliona

“Pandemija je uticala na napore PU na daljem smanjenju poreskog duga. Posebno imajući u vidu da su poreski obveznici, shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, donesenon u cilju pružanja podrške privredi tokom trajanja pandemije, odložili skoro 46 miliona eura”, rekao je Mugoša.

Naveo je da su samo kroz reprogram od početka godine prihodovali 14 miliona eura, a od najvećeg poreskog dužnika Montenegro Airlinesa takođe 14 miliona eura.

“S obzirom da se nadam završetku pandemije ili makar smanjenju opsega u ovoj godini, planiramo da sa preduzimanjem svih mjera predviđenih Planom za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate nastavimo, dodatno smanjimo poreski dug”, najavio je Mugoša.

Nastavlja rad u PU

“Imajući u vidu da su rezultati Poreske uprave u oblasti naplate prihoda, sankcionisanju neregularnog poslovanja, modernizaciji poslovnih propisa i podsticanju dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa pružanjem proaktivnih usluga poreskim obveznicima, posljedica ličnog i profesionalnog zalaganja svih službenika na nivou ekspertskog, ekspertskorukovodnog i rukovodnog kadra – smatram da nas to opredjeljuje za dalji nastavak rada u Poreskoj upravi shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima na osnovu kojih smo zaposleni, postavljeni ili imenovani”, rekao je Mugoša i podsjetio da je PU nadležna za poslove utvrđivanja, kontrole i naplate poreza i drugih javnih prihoda, što ne zavisi od političkih zbivanja.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još