Prioriteti Vlade biće zdrave finansije, obrazovanje, zdravlje i životna sredina…

 Prioriteti Vlade biće zdrave finansije, obrazovanje, zdravlje i životna sredina…

izvor gov.me

Ključni prioriteti u radu Vlade ove godine su vladavina prava, zdrave finansije, zdravlje i životna sredina, obrazovanje i društvo zasnovano na znanju, digitalna transformacija i Crna Gora kao buduća članica Evropske unije (EU).

To je definisano Programom rada Vlade za ovu godinu, koji je usvojen juče na sjednici.

Iz Vlade su kazali da je programom planirano ukupno 350 obaveza.

„Od toga su 82 obaveze iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, 205 obaveza iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, dok su 63 obaveze predviđene za razmatranje za obje komisije“, kaže se u saopštenju.

Navodi da osnovu za pripremu Programa predstavlja, prije svega, Ekspoze predsjednika Vlade, mjere ekonomske politike za ovu godinu, obaveze koje proizlaze iz zakona, strateških dokumenata, međunarodnih i obaveza iz procesa pristupanja EU za ovu godinu.

Podsjeća se da je u pripremi Programa rada Vlade prvi put bila uključena šira javnost, koja je predlozima i sugestijama doprinijela ne samo unapređenju kvaliteta tog dokumenta, već i utvrđivanju budućeg djelovanja Vlade.

„Time se kao osnovni principi u budućem planiranju politika i planiranju rada Vlade žele postaviti transparentnost i otvorenost ka građanima kako bi se podstakla diskusija o ključnim prioritetima i pravcima razvoja javnih politika“, kazali su iz Vlade.

Dodaje se da su prvi put Godišnjim programom rada Vlade definisani ciljevi kojima će se težiti u ovoj godini, što jasno ukazuje na opredijeljenost Vlade da planiranje politika bude orijentisano na rezultate i da se zasniva na mjerljivim podacima.

„Svakom prioritetu je data jednaka pažnja i za svaki je razrađen set objektivnih, realnih i dostižnih ciljeva u narednom jednogodišnjem periodu, u potpunosti uzimajući u obzir izazove koje je u proces planiranja uvela situacija izazvana pandemijom virusa Covid-19“, navodi se u saopštenju.

Uz ciljeve su, kako je saopšteno, definisani i mjerljivi indikatori, kao pokazatelji napretka i uspjeha u sprovođenju zacrtanih ciljeva.

„Time se, prvi put, osnovni principi planiranja prenose u Program rada Vlade, koji će sada biti dokument sa jasno utvrđenim pravcima djelovanja za ovaj jednogodišnji period”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na taj način omogućeno da ukupna javnost prati ostvarenje rezultata čime se povećava transparentnost rada Vlade, ali i uvodi veći stepen odgovornosti u rad javne uprave.

Programom su, kako se navodi, definisani ključni prioriteti Vlade – vladavina prava i jednake šanse, koji objedinjuje ključne politike za razvoj oblasti na kojim počiva svaka demokratski uređena država.

Kao drugi prioritet definisane su zdrave finansije i ekonomski razvoj kojima će se postići da crnogorske finansije budu stabilne, a ekonomija održiva.

“Zdravlje i zdrava životna sredina se nameće kao jedan od ključnih prioriteta u uslovima kada je naše zdravlje ugroženo i kada pandemija virusa Covid-19 ne zaobilazi ni Crnu Goru“, kazali su iz Vlade.

Navodi se da obrazovanje i društvo zasnovano na znanju kao četvrti prioritet u svojoj osnovi ima obrazovanje fokusirano na kreativnost i prepoznavanje talenata, sportski razvoj djece i omladine, koja, od vrtića pa do univerziteta, treba da se nadmeću u sportskom duhu.

„Digitalna transformacija kao jedan od strateških prioriteta predstavlja pokretač inovacija, modernizacije, konkurentnosti i sveobuhvatnog društveno-ekonomskog razvoja“, kazali su iz Vlade.

Kao prioritet je definisana i Crna Gora – buduća članica EU.

„Čvrsto opredjeljenje Vlade je da Crna Gora postane sljedeća članica EU, zbog čega je potrebno kroz prizmu pristupanja Crne Gore Uniji posmatrati sve planirane aktivnosti“, kazali su iz Vlade.

Vlada je donijela Program pristupanja Crne Gore EU 2021–2023.

„Program je strateški dokument koji obuhvata 33 pregovaračka poglavlja u tabelarnom prikazu. Kako se pravna tekovina Unije konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja se na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je, u skladu s tim, pristupljeno izradi Programa pristupanja Crne Gore za period 2021 – 2023.

„Kako bi ovaj dokument uskladio sa novom pravnom tekovinom EU, ali i dinamikom donošenja nacionalnih zakonodavnih i strategijskih dokumenata“, zaključuje se u saopštenju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još