Tri godine bez konkursa za projekte NVO sektora u Ulcinju

 Tri godine bez konkursa za projekte NVO sektora u Ulcinju

foto Portal Ulcinj- predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz Ulcinja

Mreža nevladinih organizacija iz Ulcinja nije zadovoljna saradnjom sa lokalnom samoupravom. Oni ukazuje da tri godine lokalna vlast nije raspisala nijedan javni konkurs za NVO sektor. Predstavnici nekoliko civilnih organizacija sastali su se tim povodom, kako bi ukazali da takva pojava, ne bi smjela postati praksa. Jer, kako tvrde, iako javnog konkursa nije bilo, novac iz budžeta stizao je do nekih organizacija.

„ Dakle, tokom mandata aktuelne vlasti, nije bilo nijednog konkursa kojim bi Opština podržala projekte civilnog sektora. Međutim, to ne znači da Opština u ovom periodu iz svog budžeta nije izdvajala sredstva za nevladine organizacije. Pa je tako, bez javne procedure propisane aktom koji uređuje ovo pitanje, odlukom gradonačelnika, za ove tri godine dodijeljeno preko 22 hiljade eura za lokalne nevladine organizacije“, ukazuju iz mreže NVO Ulcinja.

Važan preduslov, kako istuču, da se projekti NVO sektora finansiraju iz opštinskog budžeta, sredstvima poreskih obveznika, jesu da budu u opštem javnom interesu i da budu direktno povezani sa lokalnim politikama-odlukama, planovima, programima i strategijama Opštine.

 U tom kontekstu, navode, nevladine organizacije u Ulcinju, prepoznate su ne samo na lokalnom nivou, već i šire, kao subjekti koji daju vrijedan doprinos u sprovođenju javnih politika i pružaju važne usluge građanima i cijeloj zajednici.

„ Radi šire javnosti, želimo naglasiti da organizacije civilnog društva nijesu glasne samo u traženju finansijskih sredstava. Takođe su vrlo aktivne u izradi i sprovođenju javnih politika. Već nekoliko godina ponavljaju se naši zahtjevi za formiranje Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, za formiranje Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama, za donošenje Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova“, podsjećaju iz civilnog sektora.

Dakle, kako ističu ,finansiranje NVO-a iz opštinskog budžeta treba da predstavlja sprovođenje politika i javnih usluga lokalne uprave. „ Prema tome, ako se takvo finansiranje dobro razumije i organizuje od strane opštinske administracije, to onda ne znači trošak, već zapravo ulaganje u razvoj naše zajednice u raznim oblastima“, smatraju NVO aktivisti.

Kako navode u saopštenju, finansiranje projekata i programa NVO iz budžeta opštine Ulcinj jedan je od oblika saradnje između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

„Ovaj oblik saradnje praktično znači da Opština Ulcinj iz svog budžeta finansira realizaciju projekata koji su prioritet u programima, planovima i strategijama koje je usvojila. Finansiranje projekata NVO u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nevladinim organizacijama, zatim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o manjinskim pravima i slobodama. Na lokalnom nivou situacija je malo drugačija. Kada lokalna samouprava odluči podržati projekte i programe nevladinih organizacija i ovo pitanje reguliše posebnom odlukom, onda je ona dužna sprovesti tu odluku“, naglašavaju.

Pročitajte još