Ulcinjski odbornici danas o rebalansu budžeta

 Ulcinjski odbornici danas o rebalansu budžeta

SO Ulcinj

Sjednica lokalnog parlamenta Ulcinja zakazana je za danas , sa početkom u 11 časova.Na prvoj sjednici drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj naći deset tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, odbornici će raspravljati o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ulcinj za 2020. godinu, kao i o prijedlogu završnog računa bužeta Opštine za 2019. godinu. 

Prema predlogu odluke o izmjenama i dopunama budžeta za tekuću godinu, u opštinskoj kasi biće 9,28 miliona eura, što je za  4,73 miliona manje , u odnosu na planirani I predloženi budžet. U obrazloženju se, kao osnovni razlog umanjenja bužeta, navodi slabije ostvarivanje, kako sopstvenih, tako i ustupljenih prihoda, uslijed okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa.

Rebalansom budžeta tekući troškovi iznose 3,27 miliona eura, što je manje za 1,26 miliona, u odnosu na prvobitni plan.

Najveće umanjenje odnosi se na transfer institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru- sa 1,23 miliona na 860 hiljada eura. Izdaci za bruto i neto zarade umanjeni su za deset odsto. Takvu odluku je donio predsjedenik Opštine, a prihvatila je Skupština.U  pitanju je program mjera podrške građanima i privredi tokom trajanja epidemije, što je direktno uticalo na smanjenje prihoda, navodi se u obrazloženju predloga odluke o rebalansu bužeta za 2020. godinu.

Umanjeni su I kapitalni izdaci, koji su svedeni na 2,39 miliona eura. Prvobitno je taj iznos predviđao sredstva od 6,32 miliona. Dakle, kapitalni izdaci umanjeni su za 3,93 miliona.

Navodi se i da sredstva od KFW banke za realizaciju projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda neće biti realizovana u planiranom iznosu.

Znatno su umanjeni i planirani prihodi. Pa, tako umjesto planirana 2,2 miliona eura od poreza na nepokretnosti, Opština će prihodovati 1,3 miliona. Od naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta planirani prihod iznosio je 1,81 miliona eura, dok je sada taj iznos sveden na pola miliona.

U planiranim prihodima, najveće učešće imaju transferi iz budžeta Egalizacionog fonda, ali I oni su umanjeni. Pa umjesto 3,76 miliona, iznose 1,86 miliona eura.

Na Skupštinskom zasijedanju odbornici će odlučivati i o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Ulcinj, kao i o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Ulcinj. Na dnevnom redu, naći ce se i prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja sporta za 2020.-2021. godinu.

Pročitajte još