Za zaštitu dina i pasarelu Morsko dobro izdvojilo 35.700 eura

 Za zaštitu dina i pasarelu Morsko dobro izdvojilo 35.700 eura

izvor Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavilo je projekat zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži, koji je započet još 2015. godine.

Kako navode u saopštenju, ovim projektom ograđuje se postojeći pojas dina, te trasiraju putevi  i prolazi do plaža, kako bi se spriječilo nekontrolisano probijanje prolaza i parkiranje vozila na dinama.

Za potrebe izvođenja radova na zaštiti i rehabilitaciji pješčanih dina, navode iz Morskog dobra, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljen ovaj predmjer i predračun. Prilikom realizacije ovoga posla uzeti su u obzir pozitivni primjeri i iskustva iz inostranstva (Italija) kao primjeri zaštite pješčanih dina na plažama.

“Radovi na zaštiti dina i postavljanju zaštitne ograde na lokaciji Saranda, čija vrijednost je iznosila  35.701,88 €, obuhvatili su: nabavku materijala i postavljanje drvene ograde u dužini od 540 metara, kako bi se fizički zaštitio pojas i izvršila rehabilitacija dina na ovom prostoru; postavljanje drvenog prelaza- pasarele u dužini od 20 metara, koja služi za usmjeravnje posjetilaca (čime je omogućeno nesmetano korišćenje kupališnog prostora plaže, odnosno sačuvana specifična vrsta vegetacije na dinama); Uklanjanje stare i dotrajale drvene ograde na dijelu Velike plaže na kojem su planirane lokacije za “kite surf”; Nabavka materijala i zamjena postojeće drvene ograde; Zaštita i farbanje  u dužini od 1560 metara (lokalitet: zaleđe kupališta Pacha surf beach), u cilju trasiranja  puta do ovih lokacija, a samim tim i zaštite halofitne vegetacije; Postavljanje informativnih tabli sa opštim podacima o dinama”, saopšteno je iz Morskog dobra.

izvor Morsko dobro

Kako navode, pojas pješčanih dina formiranih u zaleđu plaže ima višestruku ulogu.

”Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas predstavlja i značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka – halofitne vegetacije, koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima (kao što su zaslanjena podloga i uticaj vjetra). Najugroženija vrsta je badra – Pancratium maritimum, koja se nalazi samo na ovom lokalitetu u uskoj zoni na samoj plaži, i zakonom je zaštićena”, istakli su iz Morskog dobra.

Oni podsjećaju da, Velika plaža- dugačka oko 12 km i širine od 40 do 150m, svojim zaleđem predstavlja jedinstveno ekološko područje u Crnoj Gori, u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr. Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68), Velika plaža sa zaleđem je zaštićena kao Spomenik prirode.

izvor Morsko dobro

„ S toga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autothonom vegetacijom sačuva, a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen rehabilituju. Izvođač navedeni radova je društvo Grand design iz Podgorice“, neveli su iz Morskog dobra.

Pročitajte još