Poznati analitičar Florian Biber o knjizi „Albanska manjina u Crnoj Gori: Između saradnje i podređenosti” autora Almira Čauševića

 Poznati analitičar Florian Biber o knjizi „Albanska manjina u Crnoj Gori: Između saradnje i podređenosti” autora Almira Čauševića

foto Portal Ulcinj

Nakon što je prevedna na albanskom jeziku, knjiga „Albanska manjina u Crnoj Gori: Između saradnje i podređenosti” autora Almira Čauševića  prevedna je i na crnogorskom jeziku.

Poznati analitičar prof. Dr.phil. Florian D. Biber iz Centra za jugoistočne studije u Gracu u prdeogovoru za knjigu koja istražuje političku participaciju albanskih manjinskih partija ističe da je studija impresivna na nivou detalja istraživanja.

U predgovoru knjige prof. Dr.phil. Florian Biber navodi sledeće:

„Tokom posljednjih decenija, učešće nacionalnih manjina u političkim institucijama bila je važna tema istraživanja manjinskih prava i međunacionalnih odnosa, posebno u postjugoslovenskim zemljama. Početna istraživanja su se fokusirala na formalno predstavljanje, odnosno na to kako su manjine uključene u institucije. Tek poslednjih godina istraživanja razmatraju efikasno učešće, odnosno u kojoj mjeri su manjine u stanju da oblikuju odluke institucija i unapređuju i riješavaju probleme koji tište manjine. Iako su manjine dobro zastupljene u većini institucija, uključujući vlade i parlamente, istraživanja u postjugoslovenskim državama uglavnom sugerišu da je njihov efekat ograničen. Često, predstavnici manjina u parlamentu su pasivni ili u nemogućnosti da unaprijede manjinska prava. Ovo je često rezultat ograničene moći i kooptiranja manjinskih partija i njihovih predstavnika od partija većine.  Uključivanje manjina je rezultat napora da se poveća vladajuća većina ili da se pošalje signal evropskim institucijama, posebno EU, da je vlada posvećena medjuetničkoj saradnji i uključivanju.

Vlade se rijetko oslanjaju na manjinske partije za svoju većinu, ograničavajući moć predstavnika manjine u parlamentu. Predstavnici manjina, pogotovo kada su u opoziciji, imaju manje prostora da utiču na donošenje odluka. Ovo je manje učestalo kao rezultat otvorene diskriminacije protiv manjina, ali je do slabosti institucija. Posebno, parlamenti su često slabi i mogućnost predstavnika manjina da oblikuju i prijedlože svoju legislativu je ograničen.  Vlade oblikuju veći dio legislative i politika koje parlament usvaja bez puno uticaja predstavnika manjina“.

Kao osvrt na knjigu “Albanska manjina u Crnoj Gori: Između saradnje i kolaboracije” ističe:

„Ova studija Almira Cauševića dodaje važnu dimenziju u ovo polje istraživanja. Uopšteno, nedovoljno je učešće manjina istraživano u Crnoj Gori. Odnosi manjine i većine u Crnoj Gori su ostali relativno dobri jer nije bilo ozbiljnog etničkog konflikta i uključivanje manjina u Vladi i javnoj administraciji se desio postupno i bez formalnih pravila kao što je Ohridski Sporazum u Sjevernoj Makedoniji ili Ustav Kosova.  Ova studija je impresivna na nivou detalja istraživanja. Ono nudi autentične činjenice koje podvlače relativno ograničen učinak predstavnika albanske manjine u parlamentu Crne Gore u donošenju zakona i prolaznosti predloženih amandmana (iako su bili dio vladajuće koalicije). Kao dodatak analizi parlamentarnog rada, studija uključuje intervjue sa prošlim i sadašnjim predstavnicima Albanaca u parlamentu i  anketiranje 350 Albanaca u Crnoj Gori. Rezultati pokazuju skroman nivo povjerenja u albanske političke partije.  

Sa promocije knjige u Tuzima

Istraživanje donosi zaključak da je uticaj albanskih političkih partija bio skroman, imajući u vidu fragmentiranu političku scenu albanskih političkih partija i njihovoj bliskoj saradnji sa vladajućom partijom od koje zavise.

Ovo su važna saznanja, kao što studija podvlači da uprkos relativno velikom broju Albanaca u ulozi poslanika u parlamentu i uključivanju u nekoliko vlada, učinak je veoma skroman.

Pošto se Crna Gora suočava sa prvom promjenom vladajuće partije od pada komunizma, pitanje je kako može albanska zajednica da ostvari interese svoje zajednice u kontekstu prava manjina i kako Albanci mogu učestvovati u ne-etničkim ili multietničkim partijama. U ovom smislu , studija sugeriše da postojeći model inkluzije u parlamentu i Vladi kroz jednu ili nekoliko albanskih manjinskih partija je doprineo do ograničenih rezultata. Kao takva, studija je važan doprinos budućim debatama o efektivnoj participaciji Albanaca i ostalih manjina u političkom sistemu Crne Gore“. Knjiga je dostupna na engleskom albanskom i crnogorskom jeziku. Prevod i štampanje knjige sa engleskog na albanskom i na crnogorskom jeziku podržao je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori.

Sa promocije knjige Almira Čauševića

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još